คนเกิด 6 ปีนั กษัตร บอกลาความลำบากชีวิตจะกลับมารุ่งเรือง รุ่งโรจน์อีกครั้ง

ปีระกา


ปีนี้แม้จะเป็นช่วงขาลง มีรายจ่าย มากกว่า รายรับ และยังเจอปั ญ ห าอุปส ร รค

ประทุเข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อ ยใจคิดมาก

ได้แล้วมันกำลังจะผ่านพ้นไปภาระห นี้สินของคุณ

จะหมดไป ในช่วงไม่เกินกลางปีนี้ปั ญหาเล็ก น้อ ย

ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้ ถ้าอ ย ากมีร ายได้เพิ่มมากขึ้น

ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้ าง ลงแรงสักหน่อ ยบ อ ก

เลยว่าเป็นเดือนของคุณจริง ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอย่ างราบเรียบ

อ่า นแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศล ให้โ ชคเข้าข้าง เผื่อเพื่อน

ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย

ขอให้ท่านประสบพบเจอ แต่สิ่งดีในชีวิต โช คลาภมากมาย

ขอให้ร วยท รัพ ย์ร วยโช ค มีบ้ านมีรถภายในกลางปีนี้ด้วยเทอญ สาธุบุญ

ปีมะเส็ง

อ ยู่ในช่วงเวลาของการปลดห นี้สิน อาจจะมีปั ญห าอุปส ร รคเล็กน้อ ย

กับการทำมาค้าขาย แต่บ อ ก ได้เลยว่า ดว งช ะต าของคุณ

จะได้ปลดหนี้อย่ างแน่นอนในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องตั้งมั่นขยันตั้งใจ

ทำมาหากิน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกอ บโ ก ย

เงิ นในช่วงเดือนนี้ จะทำให้คุณได้รับท รัพ ย์แบบไม่ทันคาดคิด

คาดฝันกันเลยทีเดียวแวด วงการเงิ นของคุณ ในปีนี้จะสดใส

ทำอะไรประสบความสำเร็จ เป็นผลดีไปหมดอ่า นแล้วดีแ ช ร์

เป็นกุศลให้โช คเข้าข้าง เผื่อเพื่อน ที่เกิ ดวันเดียวกับ

ท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอ

แต่สิ่ง ดีในชีวิต โช คลาภมากมาย ขอให้ร วยท รัพ ย์ร วยโช คมีบ้ านมีรถมี

ทรัพ ย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเทอญ สาธุสาธุบุญ

ปีขาล


ดูเหมือนว่าดวงชะตา จะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้ว

ก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเห ลว มีแต่ภาระห นี้สิน

ที่ไม่ต้องบร รย ายมากแต่ทว่าดว งของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป

ที่จะได้ปลดห นี้สิน เตรียมตัวเตรียมใจรอพบกับ

ข่าวดีได้เลย การทำมาค้าขายจาก ที่เคยชะลอตัว

การเงินอ ยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอ ด จะเริ่มทุเลาลงอย่ าง

ได้ชัดการงานของคุณจะประสบความไหลลื่น ดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวย

อ่านแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศล ให้โช คเข้าข้าง เผื่อเพื่อน

ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน ร าศีเดียวกับ ท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่าน ประสบพบเจอ แต่สิ่ง

ดีในชีวิตโ ชคลาภมากมาย ขอให้ร วยท รัพ ย์ร วยโ ชค

มีบ้ านมีรถมีท รัพ ย์สมบัติ ภายในกลางปีนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุบุญ

ปีกุน

ทำงานอย่ างมาก ในช่วงปีที่ผ่านมา การเ งินชักหน้าไม่ถึงหลังหาเท่าไรใช้ไม่เคยพอ

บางครั้งถึ งกับ ต้องอ ดมื้อ กินมื้อเพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือน แต่ดว งช ะต า

ของคุณกำลังจะเปลี่ยนไป มีเกณฑ์จะได้ปลดห นี้ปลดสิน

จากการที่คุณขยันหาทำมาหากินอย่ างสุจริต

ซื่อตรง โช คช ะต าจะเข้าข้าง ช่วยนำพาให้ดว งของคุณ

ดำเนินไปพบกับความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่ม ประสบความสำเร็จจากคนไม่มีเงิ นเก็บ

ก็จะเริ่มมีทีละเล็กทีละน้อ ยและนอ กจากจะได้ปลดห นี้แล้ว

ยังมีเกณฑ์ได้ลาภจากการโช คเ สี่ ย งโช คเล็ก น้อ ย

อ่านแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศลให้โ ชคเข้าข้าง เผื่อเพื่อน ที่เกิ ดวันเดียวกับ

ท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่า นไปด้วย ขอให้ท่าน ประสบพบเจอ

แต่สิ่ง ดีในชีวิต โช คลาภมากมาย ขอให้ร วยท รัพ ย์ร วยโ ชค

มีบ้ านมีรถมีท รัพ ย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยสาธุ

ปีมะโรง

ต้องเผชิญทั้ง ญหาทั้งอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องการเ งินที่ฝืดเคือง

ไม่เข้าใครออ กใคร ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลัง

หลอก ไม่ประสงค์ดี แต่เมื่อพ้นช่วงปีที่แล้วเข้าสู่ปีนี้

ดวงของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาประเสริฐกว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงาน

ดีเลิศประเสริฐศรีอย่ างแน่นอน ยิ่งการเงิ นแล้วนั้น บ อ ก เลยว่าจะได้จับเ งินแสน

เงินล้านแน่นอน มีเกณฑ์ได้ถูกสลากถูกรางวัลได้ลาภลอ ย

ก้อนใหญ่ก้อนโตหมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเจ้า ก ร รมนายเ ว ร

ผลบุญจะช่วยให้ ผ่านพ้นเคราะ ห์กร รมที่ประสบอ ยู่ช ะต าจะดีจากนี้ย าวไป

ถึงช่วงกลางปี จะดว งขึ้นอย่ างถึงที่สุด หากมีธุรกิจ เป็นของตัวเองก็ จะประสบความสำเร็จ

เป็นที่น่าพอใจอ่านแล้วดีแ ช ร์เป็นกุศล ให้โช คเข้าข้าง เผื่อเพื่อน

ที่เกิ ดวันเดียวกับ ท่าน ร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านขอให้ท่าน

ประสบพบเจอแต่สิ่ง ดีในชีวิตโช คลาภมากมายขอให้ร วยท รัพ ย์

รวยโชค มีบ้าน มีรถมีท รัพ ย์สมบัติภายในกลางปีนี๊ด้วยเทอญ สาธุบุญ

ข้อมูลjitpensook

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*