อนุมั ติแล้ว21 มิถุนายนนี้ รับเ งิน7,000

นางส าวกุลย า ตันติเ ตมิท ผู้อำนว ยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐ านะโฆษ กกระทร วงการคลัง

เปิ ดเผยว่า มาตรการยิ่ งใช้ยิ่ งได้ จะเป็นส่วนหนึ่งในโค รงการก ระตุ้นและฟื้ นฟูเศ รษฐกิจหลังสถ านก ารณ์cv-19ค ลี่คล าย

เพื่อกร ะตุ้นการบริโภ คในประเทศผ่ านผู้ที่มีกำลังซื้ อ และสนั บสนุ นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภ าษี

มูลค่ าเพิ่ม (Vat) โดยจะมีการเ ปิดลงทะเ บียนผ่าน เว็บไซต์ www.ยิ่ งใช้ยิ่ งได้.com หลังจากที่ครม.อนุมั ติโค รงการ

สำหรับโค รงการดังกล่ าวมีกลุ่มเป้าหม าย 4 ล้านคน โดยมีหลักการรั ฐสนั บสนุน e-Voucher

ค่ าสินค้ า อาหาร ค่ าเครื่องดื่ม และค่ าบริการ (ไม่รวมลอตเ ตอรี เครื่ องดื่มแ อ ลก อ ฮอล์ ย า สูบ

น้ำมันและก๊ าชสำหรับย านพาห นะ ค่ าบริการนำเ ที่ยว ค่ าที่พัก และค่ าตั๋ วเครื่ องบิน) ในอัตร า 10-15%

สูงสุดไม่ เกิน 7,000 บ าทต่อคน โดยยอดใช้จ่ ายเพื่อคำนวณ e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บ าทต่อวันต่อคน แบ่งเป็น 2 ต่อดังนี้

ต่อที่ 1 ใช้จ่ าย 1-40,000 บ าทแรก จะรับ e-Voucher 10% ของยอดชำระเงิ นที่จ่ าย จริง แต่ไม่เกิน 4,000 บ าทต่อคน

ต่อที่ 2 ใช้จ่ าย 40,001-60,000 บ าท รับ e-Voucher 15% ของยอ ดชำระเงิ นที่จ่ ายจ ริง แต่ไม่เกิน 3,000 บ าทต่อคน

ขณะนี้วิธีการใช้จ่ ายผ่านโค รงการ จะต้องนำเงิ นเข้ามาในวอ ลเล็ต บนแ อปเป๋ าตัง โดยใช้จ่ ายในการซื้ อสินค้ า/บริการ

ที่จะได้รับ e-Voucher ช่วงก.ค.-ก.ย. จากนั้นจะได้รับ e-Voucher คืนทุกต้ นเดือนถัดไปหลังมีการใช้จ่ าย

หรือช่วง ส.ค.-ธ.ค.64 โดยวงเงิ นสิ ทธิ์ที่ได้รับนั้น ก็จะเข้ ามาในว อลเ ล็ต บนแอ ปเป๋ าตังเช่ นกัน ซึ่งไม่สามารถถอ นเป็นเงิ นสดได้

คุณสมบั ติประชาช นที่เข้าร่วมโ ครงการ

สัญช าติไ ทย อายุ 18 ปีบริบูร ณ์ขึ้นไป มีบั ตรประชาช น

ไม่เป็นผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ/ผู้ต้องการความช่วยเหลื อเป็นพิเศ ษ/ไม่ใช้สิ ทธิโค งการคนละค รึ่ง ระยะที่ 3

คุณสมบั ติร้ านค้ าเ ข้าร่ วมโ ครงการ

ร้ านอาหาร/เครื่ องดื่ม ร้ านค้ าสินค้ าทั่วไป การให้บริการ ที่เป็นบุคคลธร รมดา หรือนิติบุคค ลที่จดทะเบี ยน Vat

ซึ่งจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นั่นเอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*